VAERSA

Logo Generalitat

Relació amb clients, proveïdors i subcontractistes

VAERSA actua amb l'objectiu d'oferir els més alts nivells de qualitat i amb l'aspiració d'aconseguir l'excel·lència en la prestació dels seus serveis. Per tal motiu, posa a la disposició dels seus empleats els mitjans necessaris per al desenvolupament de la seua activitat de tal manera que puguen atendre les expectatives dels seus grups d'interés. Amb la finalitat d'avaluar el servei prestat, es realitzen enquestes de satisfacció als clients per a identificar punts febles i àrees de millora.

VAERSA considera als seus grups d'interés (proveïdors, clients, subcontractistes, etc.) empreses col·laboradores, indispensables per a la consecució dels seus objectius de creixement i desenvolupament.

VAERSA promou la col·laboració amb aquells proveïdors i contractistes que acrediten estàndards socials, ambientals i d'ordre ètic avançats, incloent-hi clàusules mediambientals, ètiques i socials en les condicions de contractació.

VAERSA promou i difon els continguts i principis del Codi Ètic entre els seus proveïdors i contractistes, incloent-hi clàusules d'acceptació del mateix en els contractes formalitzats.

Scroll a l'inici