VAERSA

Logo Generalitat

Prevenció d'incendis

Què és el Voluntariat Forestal?

Es tracta d'un servei integrat per persones voluntàries, que fan tasques de vigilància en matèria de prevenció d'incendis forestals, així com tasques d'informació i de sensibilització a usuaris de la muntanya en relació amb el risc d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

Quins són els objectius?

 • Reduir el nombre d'incendis
 • Vigilància
 • Dissuasió
 • Informació a la persona usuaria de la muntanya
 • Control de cremes agrícoles

Com s'organitza?

 • Cada persona voluntària tria els dies de la setmana que vol participar-hi.
 • Per a cada dia hi ha una ruta assignada (prèviament definida) que transcorre per pistes forestals, on es farà la vigilància a peu.
 • Tots els dies s'efectua l'exida des d'un punt accesible i conegut en cada localitat.
 • Els trasllats a la muntanya es fan amb vehicles tot terreny d'unitats adscrits als Servei de Vigilància Preventiva enfront del Risc d'Incendis Forestals (SVPIF).
 • El recorregut de les rutes abasta uns 10 km aproximadament, el qual haurà de fer-se al llarg del dia. Al final d'aquesta, el vehicle de la unitat recollirà les persones voluntàries i s'efectuarà la tornada al lloc d'origen.

Què m'ofereix el programa de Voluntariat Forestal?

 • Abans d'iniciar el servei com a persona voluntària forestal rebràs la formació necessària per a dur a terme el servei correctament.
 • A cada persona voluntaria le abonarán una dieta de 6,01 € por salida, con el objetivo de sufragar los gastos de transporte y de comida. El pago se efectuará después de cada mes de participación por medio de una transferencia bancaria.
 • Cada dia, la persona responsable de la unitat donarà al grup de persones voluntàries material per a dur a terme correctament el servei.
 • S'entregarà un uniforme a cada persona voluntària (samarreta, gorra i jupetí).

Compromís de la persona voluntària

 • Respectar les instruccions i normes establides que es donen per part dels responsables per al bon funcionament i coordinació del Voluntariat Forestal. La persona participant ha de comprendre que el Voluntariat Forestal s'integra dins d'una estructura l'objectiu de la qual és la prevenció d'incendis forestals, i que com a tal, l'incompliment de les normes pot suposar que el SVPIF no complisca enterament amb la seua funció.
 • Col·laborar de forma altruista en el període de disponibilitat.
 • Participar activament durant la jornada de voluntariat.
 • Ser puntual i complir amb l'horari estipulat en l'activitat, que mai sobrepassarà les 8 hores (excepte circumstàncies excepcionals degudament justificades).
 • Proveir-se de menjar i beguda suficient per a tota la jornada. El dinar es realitzarà en la zona d'actuació.
 • Respectar les diverses creences, ideologies i diferències personals de qualsevol persona que componga el voluntariat forestal i de les persones usuàries de la muntanya.
 • Respectar les normes bàsiques de prevenció d'incendis forestals (no llançar burilles o cigarrets, no fer foc, no llançar fems, respectar les alertes...) i de respecte al medi ambient en general.
 • Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de l'activitat i acceptar les indicacions de les persones responsables.
 • Utilitzar durant tota l'activitat la uniformitat que s'entregarà en el primer dia de servei, que no podrà ser modificada de cap manera.
 • En cas que no poguera personar-se en l'eixida, haurà de comunicar-ho dins del termini i en la forma escaient segons l'indicat en la formació obligatòria.
 • Acceptar els canvis que en alguns dies pogueren produir-se per necessitats inexcusables del SVPIF. Aquests seran comunicats com més prompte millor a les persones participants.
 • Guardar bons costums d'higiene i cura personal.
 • Responsabilitzar-se de prendre les mesures preventives pertinents, en el cas de patir alguna simptomatologia específica que puga provocar alguna alteració en l'estat de la salut (al·lèrgies o qualsevol altre tipus d'intoleràncies).
L'incompliment de les obligacions anteriors, així com la realització de qualsevol activitat que comporte un risc per a si mateix o a terceres persones i propietats, podrà implicar l'inici d'un procediment de baixa en l'activitat del voluntariat forestal. Per a això, la unitat de vigilància disposarà d'un qüestionari que avalue l'actitud i aptitud de les persones voluntàries durant la seua activitat en el Voluntariat Forestal.

Què he de fer per a participar?

 • Ser major de 18 anys i no major de 69, i complir amb unes condicions físiques mínimes per a poder dur a terme l'activitat.
 • Emplenar i registrar una sol·licitud de participació en el Voluntariat Forestal, o bé telemàticament o presencialment a través de qualsevol oficina del PROP de la Comunitat Valenciana. (http://www.agroambient.gva.es/web/cidam/voluntariado-forestal)
Scroll a l'inici