VAERSA

Logo Generalitat

Disseny i construcció d'ecoparcs

L'empresa pública VAERSA, realitza entre altres obres, la construcció d'ECOPARCS, que faciliten als ajuntaments el desenvolupament de les seues obligacions en matèria de gestió de residus urbans municipals, tal com es contempla a la Llei 10/2000 de 12 de Desembre de Residus de la Comunitat Valenciana i en el Pla Integral de Residus (PIR).

Durant molt de temps, les solucions desenvolupades per a la gestió dels residus s'han orientat quasi exclusivament cap al depòsit dels mateixos en abocadors controlats. Hui, no obstant això, la recuperació, el reciclatge i la recollida racionalitzada es consideren opcions imprescindibles.

Dins del procés de gestió desitjable de residus municipals esbossat anteriorment, una de les instal·lacions tipus és la dels anomenats punts nets o ECOPARCS. Aquests constitueixen un sistema de recollida selectiva dels residus domèstics, que permet el reciclatge dels mateixos, la qual cosa comporta un estalvi de matèries primeres, energia i una reducció en les labors d'eliminació.

Els ECOPARCS que VAERSA dissenya i construeix disposen de zona de grans contenidors (un per a cada tipus de residu admés), zona de contenidors xicotets, per als residus domèstics perillosos, edifici de control d'accessos i en alguns casos fins a àrea de jocs infantil, amb la finalitat de promoure l'educació mediambiental.

Scroll a l'inici