VAERSA

Logo Generalitat

Redacció de projectes

VAERSA posseeix un equip multidisciplinari de tècnics que desenvolupen una gran diversitat de projectes i documents, tots ells característics de l'àmbit d'actuació de l'empresa i que s'engloben en Elaboració d'Estudis, Informes Memòries valorades, Avantprojectes i projectes.

Les diferents tipologies i esferes de treball que es comprenen són principalment les següents:

  • Edificació
  • Hidràulica: depuració i reutilització d'aigua, reg, bombament, depòsits, embassaments, correccions hidrològiques.
  • Forestal: repoblacions, tractaments silvícoles, piscicultura
  • Infraestructures: carreteres i camins rurals, instal·lacions elèctriques, xarxa de sanejament, etc.
  • Sistemes d'Informació Geogràfica
  • Estudis d'Impacte Ambiental
  • Delimitacions: parcel·laris, vies pecuàries.
  • Ús públic: àrees recreatives, camins.
Scroll a l'inici