VAERSA

Logo Generalitat

Planificació territorial

La Planificació Estratègica és clau per al correcte desenvolupament tècnic en qualsevol dels àmbits d'actuació. Aquesta Planificació estableix les bases per al posterior desenvolupament de les diferents accions concretes en qualsevol sector productiu de la societat.

Per això, en VAERSA, es duen a terme una gran diversitat de Projectes de Planificació en diferents àmbits i a diverses escales (Autonòmica, Provincial, Comarcal o Municipal). Cal destacar com més emblemàtics i per la seua importància:

PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PATFOR).

Es concep com a instrument de planificació sectorial amb un important component d'ordenació territorial i associat a un complet pla de participació pública.

PROJECTES D'ORDENACIÓ DE MUNTANYES I PARCS NATURALS

S'han ordenat més de 15.000 hectàrees a través de documents de planificació forestal. A més, com a desenvolupament dels projectes d'ordenació, es compta amb experiència en la redacció de plans anuals i revisió d'ordenacions.

DECLARACIÓ I GESTIÓ DE PARATGES NATURALS MUNICIPALS

VAERSA, presta assistència tècnica als Ajuntaments per a la declaració dels Paratges Naturals Municipals, així com del posterior assessorament en la gestió i promoció d'aquests espais naturals protegits.

PLANS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

S'han desenvolupat els plans de prevenció de 22 Parcs Naturals i 11 plans de prevenció d'incendis de demarcació. Representant globalment el 100% de la superfície forestal de la Comunitat Valenciana.

ELABORACIÓ I DISSENY D'EINES I DOCUMENTS PER A LA CONSCIENCIACIÓ I FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS. MANUALS, QUADERNS I APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS…
REDACCIÓ DE PROJECTES D'EXECUCIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS COM A ÀREES TALLAFOCS, VIALS I DEPÒSITS CONTRA INCENDIS.
Scroll a l'inici