VAERSA

Logo Generalitat

Seguretat en obres

VAERSA, gràcies a la qualificació i diversificació del seu personal tècnic i els recursos materials de què disposa, ofereix els serveis de Direcció i Control en l'execució d'obres, així com la Coordinació en matèria de seguretat i salut laboral, a aquelles entitats públiques o privades que ho sol·liciten.

Les funcions de Coordinació de les obres es durà a terme seguint unes pautes:

  • Estudi detallat els Estudis de Seguretat i Salut.
  • Informe favorable sobre els plans de Seguretat i Salut
  • Recopilació de la informació necessària per a l'emissió de l'Avís Previ a l'autoritat laboral i obertura del Llibre d'Incidències.
  • Informar de l'existència del Llibre d'Incidències, la seua utilització i forma d'accés a aquest
  • Velar per la seguretat de l'obra
  • Recordar al contractista la seua obligació de complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut
  • Comprovar l'aplicació dels principis generals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals descrits en l'art.10 del Reial Decret 1627/1997
  • Comprovar que els contractistes compleixen els punts de l'Annex-IV del Reial decret 1627/1997
  • En cas de risc greu, anotarien en el Llibre d'Incidències i procediment consegüent, segons l'Art.13.4 del Reial decret 1627/1997 i comunicació al Director de l'obra i a "l'Enginyer Director del Contracte”
  • Qualsevol altra que es considere implícita en les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut i contemplades en la Llei
Scroll a l'inici