PROPOSTA DE COL.LABORACIÓ PÚBLICA PROCEDIMENT SOL·LICITUD COMPROMISOS VINCULANTS PER PART DE MEDIS EXTERNS PER A LA GESTIÓ FINAL DEL REBUIG I EL TRACTAMENT DE RCD'S DOMICILIARIS (PROJECTE DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DEL PLA ZONAL 8, ÀREA DE GESTIÓ A3)