Dret d'Accés a la Informació Pública

L'exercici del dret d'accés a informació pública ve recollit en el Capítol III de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en el Capítol II de la Llei 2/2015 , de 2 d'abril , de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana [2015/3137]

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no caldrà motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

En aquest apartat de la Web, qualsevol persona pot sol·licitar informació de caràcter públic sobre VAERSA que no es trobi publicada en aquesta plataforma digital, de forma senzilla i gratuïta, emplenat el següent formulari, sense perjudici de presentar la seva sol·licitud per escrit per registre d'entrada en les oficines de VAERSA .

Un cop rebuda la sol·licitud, VAERSA contestar en el termini legal d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, en compliment del que estableix l'article 17 de la Llei 2/2015.

  • VAERSA resoldrà en el termini d'un mes , manifestant la concessió o denegació de l'accés a la informació.
  • Si la sol·licitud estiguera formulada de manera imprecisa o confusa , es requerirà al sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, la concreti indicant-li que en cas de no fer-ho es considerarà que ha desistit , així com de la suspensió , entre tant , del termini per a resoldre.
  • Si la informació sol·licitada es refereix a informació que afecti els drets o interessos de tercers, s'ha de traslladar a les persones afectades perquè, si escau, en el termini de 15 dies hàbils presentin les al·legacions que estimin pertinents. VAERSA informar el sol·licitant sobre aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini resoldre, mentrestant.
  • En el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada així ho requereixi, el termini per resoldre es podrà prorrogar per un altre mes més , en aquest cas es notificarà prèviament al sol·licitant.
  • L'accés a la informació serà gratuït .
  • El còmput dels terminis es farà de data a data, sobre dies hàbils, inclosos dissabtes al matí.
  • En cas de reutilitzar la informació que sol·licita, s'ha de garantir que el contingut de la informació no sigui alterat , ni es desnaturalitzi el seu sentit, que es citi la font i la data de l'última actualització.