Codi Ètic

Codi ètic

El codi ètic de VAERSA és una guia que inclou els principis de comportament i valors ètics que tots els treballadors del Grup VAERSA han de complir en l’exercici quotidià de les seues funcions i en les relacions amb altres empleats, clients, proveïdors i terceres parts implicades en la prestació del servici públic.

El codi ètic de VAERSA es troba accessible en el següent enllaç


Compromís de bon govern per part de la direcció

L’equip directiu de VAERSA es regix pel que disposen la Constitució i la legislació, i promou el respecte als drets fonamentals i a les llibertats públiques.

Actua amb transparència en la gestió dels assumptes públics, cosa que comporta la rendició de comptes de la gestió realitzada, amb planificació i avaluació periòdica del nivell de compliment dels objectius definits, i amb el foment de la proximitat i accessibilitat de la informació a la ciutadania.  Queda obligat al fidel exercici de les funcions que li siguen encomanades, amb el foment de la vocació pública en tots els membres de l’organització.

Actua d’acord amb criteris d’austeritat, a fi d’aconseguir la consolidació pressupostària, i vetla perquè els recursos i béns públics s’utilitzen de forma prudent, eficient i productiva. Actua amb igualtat en el tracte i sense discriminacions de cap tipus en l’exercici de les seues funcions, i garantix l’absència d’arbitrarietat en la presa de decisions.

Actua sempre de bona fe en el compliment de les seues funcions quotidianes, amb el foment de la qualitat dels servicis prestats i la motivació dels equips de treball que dirigixen i lideren.

Respecta el principi d’imparcialitat, de manera que mantinga un criteri independent i alié a tot interés particular.

És responsable de les seues actuacions i de les àrees que dirigix, evita qualsevol acció que puga posar en risc l’interés o el patrimoni públic i garantix una gestió justa i diligent dels recursos econòmics. Gestiona, protegix i conserva diligentment els recursos públics, que no podran utilitzar-se per a activitats o fins diferents dels permesos per la normativa aplicable.

Comunica als òrgans competents qualsevol actuació irregular de què puguen tindre coneixement. L’equip de direcció de VAERSA guarda la deguda reserva respecte als fets i informacions que puga conéixer amb motiu de l’exercici de les seues competències. No accepta regals que sobrepassen els usos i costums de cortesia, ni favors ni servicis en condicions avantatjoses que puguen condicionar l’exercici de les seues funcions.

No s’utilitzen targetes de crèdit o dèbit a càrrec de comptes de la Generalitat, ni es fa ús de l’immobilitzat de VAERSA per a cap ús diferent de la prestació del servici públic.

Complix estrictament el règim d’incompatibilitats establit en l’ordenament jurídic, i s’absté d’intervindre en els assumptes en què concórrega alguna causa que puga afectar la seua imparcialitat.

El document d’adhesió al Codi de Bon Govern de VAERSA es troba accessible en el següent enllaç