Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Repoblacions Forestals

La repoblació forestal o restauració hidrològico-forestal és la tècnica consistent en la recuperació de zones que han perdut la coberta vegetal habitual i pateixen processos d'erosió.

Els treballs permeten la repoblació i reforestació en zones on s'ha perdut tota o part de la cobertura vegetal reintroduint la vegetació corresponent al tipus de sòl i clima de la zona.

Són actuacions que tenen com a fi crear una massa arbrada per integrar-la en el cicle ecològic de la muntanya i donar / oferir suport a la fauna ajudant a crear, augmentar i conservar la biodiversitat d'aquest entorn.

Millora les condicions del sòl augmentant la capacitat de retenir aigua en el terreny i permetent la seva evolució edàfica. Redueix l'erosió i la pèrdua de nutrients essencials per a la vida. Minimitza la escorrentia superficial de l'aigua de pluja actuant com a modulador de possibles avingudes. Contribueix a millorar el paisatge rural permetent que el ciutadà gaudi del medi ambient que l'envolta en contacte amb la natura.

També s'inclouen les plantacions en diferents tipus d'instal·lacions per a la minimització del seu impacte visual a manera de jardineria.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen