Gestió de Plantes de Compostatge

VAERSA gestiona actualment la planta de tractament de residus urbans i compostatge de Villena. La planta disposa de l’autorització ambiental integrada, concedida mitjançant la Resolució de 14 de març de 2011, de la Direcció General per al Canvi Climàtic (núm. Reg. Instal·lacions 554/AAI/CV i NIMA 0300006361).

Del tractament del residu urbà s’obtenen materials valoritzables que són classificats i separats per tipus (paper/cartó, vidre, plàstics, metalls).

VAERSA té firmat un contracte de col·laboració amb ECOEMBES, per a la recuperació dels residus d’envasos lleugers i paper cartó de la fracció resta o fem en massa.

La matèria orgànica de recollida selectiva és compostada en condicions controlades per a fabricar abonament de qualitat agronòmica. La resta de matèria orgànica es composta en túnels diferenciats i s’obté material bioestabilitzat.

La planta també disposa d’una aula d’educació mediambiental on es reben visites de col·legis, associacions, etc. i un hort ecològic on es planten cultius herbacis i llenyosos, i que s’adoba amb el compost fabricat en la planta.

Des de l’any 2007, el sistema de gestió ambiental de la planta de Villena està certificat d’acord amb els requisits de la Norma ISO 14001.

Segell ISO 14001 Villena

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen