Disseny i Construcció d'Ecoparcs

L'empresa pública VAERSA​​, realitza entre altres obres, la construcció d' ECOPARCS , que faciliten als ajuntaments el desenvolupament de les seves obligacions en matèria de gestió de residus urbans municipals, tal com es contempla en la Llei 10/2000 de 12 de desembre de Residus de la Comunitat Valenciana i en el Pla Integral de Residus (PIR).

Durant molt temps les solucions desenvolupades per a la gestió dels residus, s'han orientat gairebé exclusivament cap al dipòsit d'aquests en abocadors controlats. Avui, però, la recuperació, el reciclatge i la recollida racionalitzada, es consideren opcions imprescindibles.

Dins el procés de gestió desitjable de residus municipals esbossat anteriorment, una de les instal·lacions tipus és la dels anomenats punts nets o ECOPARCS. Aquests constitueixen un sistema de recollida selectiva dels residus domèstics, que permet el reciclatge dels mateixos, el que comporta un estalvi de matèries primeres, energia i una reducció en les tasques d'eliminació.

Els ECOPARCS que VAERSA ​​dissenya i construeix disposen de zona de grans contenidors (un per a cada tipus de residu admès), zona de contenidors petits, per als residus domèstics perillosos, edifici de control d'accessos i en alguns casos fins àrea de jocs infantil, amb la finalitat de promoure l'educació mediambiental.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen