Control a Camp i Suport a la Gestió d'Ajuts Agroambientals

El personal de VAERSA que s'encarrega de la realització d'aquests treballs està compost per un equip multidisciplinar d'administratius/es, tècnics/ques (Enginyers/es tècnics/ques agrícoles) i tècnics/ques superiors (Veterinaris, Juristes, Ambientals) especialitzats en la realització de controls sobre el terreny i gestions administratives,  que deriven dels expedients presentats a l' administració sobre la Política Agrària Comuna.

Els diferents tipus d'ajuts sobre els quals es realitza aquest suport tècnic són: ajudes agroambientals, ajudes associades, pagaments directes, cessions dels drets de Pagament Bàsic, Monitoratge, Sol·licitud Única, SIGPAC, REGEPA i Condicionalitat. També sobre vinya per reestructuració, reconversió i actualització del registre vitivinícola.