Política de Prevenció

La Direcció de VAERSA, defineix i entén la Política de Prevenció de Riscos Laborals com a part integrant de l'estructura organitzativa de l'empresa, garantint el benestar físic, psíquic i social de tots els seus treballadors i treballadores.

El director general assumeix la responsabilitat de continuar avançant en la cultura de la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, en tots els centres de treball de VAERSA, involucrant a tots els estaments de l'organització, entenent que és responsabilitat que afecta tots els treballadors i treballadores.

 • La Prevenció de Riscos Laborals haurà d'integrar en el conjunt d'activitats i decisions de l'empresa, tant en els processos tècnics, com en l'organització del treball i en tota la línia jeràrquica. És objectiu principal de l'empresa la prevenció dels danys i el deteriorament de la salut dels treballadors.
 • Els accidents i incidents de treball, incloent en aquests els accidents de seguretat viària, són fonamentalment errors de gestió i per tant són evitables mitjançant una gestió adequada.
 • La participació dels treballadors i les treballadores es considera com a part essencial en el desenvolupament de totes les accions preventives.
 • La formació i informació de tots els treballadors i treballadores és fonamental per a la prevenció de danys per tant objectiu essencial de l'empresa.
 • La millora contínua en l'acció preventiva només pot aconseguir-se mitjançant la informació, consulta i participació del personal, en tots els nivells jeràrquics de Vaersa.

D'acord amb els principis descrits, VAERSA assumeix els següents compromisos:

 • Assolir un alt nivell de seguretat i salut en el treball, complint com a mínim la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Desenvolupar, aplicar i mantenir un model de Gestió de la Prevenció destinat a la millora contínua de les Condicions de treball.
 • Proporcionar l'adequada i suficient formació teòrica i pràctica a tots els treballadors perquè desenvolupin i apliquin eficaçment els programes i normes preventives establertes.
 • Auditar periòdicament el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball (Reglamentària i OHSAS-18001) per tal de verificar el seu compliment i la seva adequació a la política de seguretat i salut en el treball.
 • Promoure accions en la prevenció dels accidents vials tant in itinere com a missió, per garantir la màxima seguretat als seus empleats, contribuir a la millora de la seguretat viària de la societat i generar més implicació en la responsabilitat social corporativa.
 • Crear, mantenir i protegir amb totes les mesures al seu abast, un entorn laboral lliure de tot assetjament laboral (moral, psicològic o sexual), on es respecti la dignitat i la llibertat del conjunt de persones que treballen en l'àmbit de l'Empresa .
 • Dotar l'empresa dels mitjans humans i materials necessaris per desenvolupar aquesta política preventiva.

El director general de VAERSA, considera que la responsabilitat en la implantació del Sistema de Gestió afecta jeràrquicament i estructuralment a tota l'organització.

Per això espera que cada treballador i treballadora s'adhereixi a la filosofia i directrius d'aquesta política, que participi i col·labori en el desenvolupament i aplicació de les accions preventives i assumeixi l'obligació de conèixer les normes de la prevenció de riscos, fomentar la seva correcta aplicació i exigir el seu compliment.