Política de Prevenció

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


La Direcció de VAERSA, defineix i entén la Política de Prevenció de Riscos Laborals com a part integrant de l'estructura organitzativa de l'empresa, garantint el benestar físic, psíquic i social de tots els seus treballadors i treballadores.


El Director General assumeix la responsabilitat de continuar avançant en la cultura de la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, en tots els centres de treball de VAERSA, involucrant a tots els estaments de l'organització.

 

 • La Prevenció de Riscos Laborals haurà d'integrar-se en el conjunt d'activitats i decisions de l'empresa, tant en els processos tècnics, com en l'organització del treball i en tota la línia jeràrquica. És objectiu principal de l'empresa proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i la deterioració de la salut dels treballadors.
 • Els accidents i incidents de treball, incloent en aquests els accidents de seguretat viària, són fonamentalment fallades de gestió i per tant són evitables mitjançant una gestió adequada.
 • La participació dels treballadors i les treballadores es considera com a part essencial en els processos de presa de decisions i en el desenvolupament de totes les accions preventives.
 • La formació i informació de tots els treballadors i treballadores és fonamental per a la prevenció de danys per tant d'objectiu essencial de l'empresa.
 • La millora contínua en l'acció preventiva només pot aconseguir-se mitjançant la informació, consulta i participació del personal, en tots els nivells jeràrquics de VAERSA.D'acord amb els principis descrits, VAERSA assumeix els següents compromisos:

 

 • Aconseguir un alt nivell de seguretat i salut en el treball amb el compromís d'eliminar els perills i reduir els riscos, complint els requisits legals de la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altre requisit que ens permeta desenvolupar, aplicar i mantindre un model de Gestió de la Prevenció destinat a la Millora Contínua.
 • Fomentar la consulta i participació dels treballadors.
 • Proporcionar l'adequada i suficient formació teòrica i pràctica a tots els treballadors perquè desenvolupen i apliquen eficaçment els programes i normes preventives establides.
 • Auditar periòdicament el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball (Reglamentària i ISO 45001) amb la finalitat de verificar el seu compliment i la seua adequació a la política de Seguretat i Salut en el treball.
 • Promoure accions en la prevenció dels accidents viaris tant in itinere com en missió, per a garantir la màxima seguretat als seus empleats, contribuir a la millora de la seguretat viària de la societat i generar major implicació en la responsabilitat social corporativa.
 • Crear, mantindre i protegir amb totes les mesures al seu abast, un entorn laboral lliure de tota violència laboral (inclòs assetjament laboral moral, psicològic o sexual), on es respecte la dignitat i la llibertat del conjunt de persones que treballen en l'àmbit de l'Empresa.
 • Dotar a l'empresa dels mitjans humans i materials necessaris per a desenvolupar aquesta política preventiva.


 

El director General de VAERSA, considera que la responsabilitat en la implantació del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut afecta jeràrquicament i estructuralment a tota l'organització.


Per això espera que cada treballador i treballadora s'adherisca a la filosofia i directrius d'aquesta política, que participe i col·labore en el desenvolupament i aplicació de les accions preventives i assumisca l'obligació de conéixer les normes de la prevenció de riscos, fomentar la seua correcta aplicació i exigir el seu compliment.

 

 

 

Juan Manuel Ramón Paúl

Director general

València, novembre de 2022

 

Descarregueu-vos la nostra Política de Prevenció de riscos Laborals