Notícies

VAERSA, amb la participació dels representants dels treballadors dels tres comitès de seguretat i salut i de la Comissió d’igualtat, aprova per unanimitat la nova edició del “Procediment de prevenció i actuació front assetjament laboral, assetjament sexual o per raó de sexe, violència laboral. Gestió de Resolució de Conflictes”.Acoso

S’inclou com a garantia al procés la constitució d’una Unitat de Resolució de Conflictes, prevista al protocol vigent de la Generalitat Valenciana, que serà l’encarregada de gestionar i resoldre, de manera col·legiada,  totes les situacions conflictives que es puguen donar a l’empresa.

El nou procediment permetrà actuar davant situacions on el personal de VAERSA, per raons motivades, veja compromés el procés, o la possibilitat de presentar denúncia per la gravetat dels fets inclús en cas que afecte o tinga l’implicació d’alts càrrecs. Es disposa la via de denunciar davant la inspecció general de serveis de la Generalitat Valenciana, a través de l’aplicació web Confident-GVA.

Com a eina bàsica per a la prevenció de riscos psicosocials (conflictes, síndrome burnout o, en casos més greus, assetjament o violència laboral) que poden originar problemes de salut, VAERSA aposta per la formació en la matèria. Així, amb la intenció d’avançar un pas més en la millora contínua, en una primera fase es va a realitzar una formació específica a tot el personal directiu i comandaments intermedis amb responsabilitats preventives, un total de 32 persones, amb els següents objectius:

  • Dotar al personal de VAERSA d’eines eficients per a exercir un lideratge saludable i anticipar-se i previndre el conflicte.
  • Evitar i anticipar l’assetjament laboral en qualsevol de les seues formes.
  • Reconéixer els diferents rols i estils conductuals dels seus equips i adaptar-se de la manera més eficaç per a obtindre el màxim rendiment, així com evitar factors estressants.
  • Prendre consciència de la importància de la intel·ligència emocional en el benestar i el clima dels equips de treball.
  • Exemplaritat i impuls de bones pràctiques de lideratge per al foment d’entorns de treball saludables.

En una segona fase, es planificarà la formació en aquesta matèria a la resta de la plantilla en general a través del programa de formació de l’empresa que s’està desenvolupant, per tal de sensibilitzar en la identificació i prevenció de l’assejament.

 

El servei públic prestat per VAERSA Grup respon a l'encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per al seguiment, control i millora de la sanitat animal

Una representació del Departament de Serveis i la Direcció General de VAERSA Grup ha realitzat aquest matí una visita a la SAT Hnos. Garcia Piera situada a Masalavés que compta amb 158 exemplars de raça bovina.

Han pogut comprovar, de la mà de 2 inspectors, la realització de la prova de diagnòstic de tuberculosi bovina que ha consistit en l’intradermotuberculinizació simple (IDTB) en diversos exemplars aplicant una interpretació de la tècnica en funció de la prevalença de ramat de la comarca.

Complementàriament i a petició del Servei de Producció i Sanitat Animal es podrà realitzar una intradermotuberculinizació comparada (IDTBc) amb tuberculina i/o la prova del Gamma Interferó. La prova de l’IDTB es realitzarà als animals que superen l'edat mínima que indique el Pla Anual Zoosanitari (PAU) en vigor de l'any en curs.

VAERSA Grup és la primera Entitat d'Inspecció de Sanejament Ramader a Espanya acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) conforme a la norma ISO 17020, que estableix els requisits que han de complir les entitats que duen a terme activitats de control i verificació de productes, instal·lacions, processos productius i serveis.

La nova Direcció General ratifica el seu compromís amb la Prevenció de Riscos Laborals i avança cap a la integració dels diferents Sistemes de Gestió

VAERSA ha obtingut la renovació del certificat del seu Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball conforme als requisits de la Norma UNE ISO 45001:2018. Aquest certificat se suma als ja implantats per l'empresa en materia de qualitat i gestió mediambiental (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17020 i EMAS).

Aquest certificat acredita les bones pràctiques de VAERSA en l'àmbit de la seguretat en el treball així com en el de la prevenció, elements que, en temps difícils i incerts com els actuals, es converteixen en vitals per a tota empresa.

Disposar d'un Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut Laboral, basat en la Norma ISO 45001:2018, ens permet identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals en el dia a dia, amb el que s'aconsegueix eliminar o minimitzar riscos per als nostres treballadores i treballadors.

El compromís de la Direcció General es veurà reforçat amb la realització d'accions formatives relatives a la prevenció de riscos psicosocials i a la prevenció de l'assetjament laboral i amb la implantació d'un Sistema de Gestió de la Prevenció del Delicte, per dotar-se de la figura de Compliance, conforme a la Norma ISO 37301. En aquest sentit cal destacar que VAERSA es troba en procés d'implantació del seu canal de denúncies en col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau.

VAERSA, com a empresa referent del sector públic, continuarà dotant-se de quantes ferramentes siguen necessàries per a garantir l’estricte compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals, demostrant així la seua aposta per la millora contínua de les condicions de treball, la seguretat i salut de les persones treballadores, com a valors fonamentals de la nostra política empresarial.

VAERSA vol agrair el seu esforç i dedicació a totes les persones que han fet possible obtindre la renovació d'aquesta certificació.

VAERSA aparece en el Catálogo de buenas prácticas en Economía Circular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debido al trabajo realizado en la clasificación y el reciclaje de pequeños materiales plásticos y metálicos.

En cuanto a la clasificación y reciclaje de pequeños materiales plásticos, el Ministerio ha valorado las medidas para la mejora en la recogida y separación de residuos, así como las que fomentan el reciclaje: recuperar materiales para reprocesarlos en nuevos productos, materiales o sustancias. Los objetivos son el incremento del porcentaje de plástico reciclado, centrándose en reaprovechar los de pequeño tamaño; la reducción de la tasa de impropios y rechazos en la planta de selección de envases; el apoyo a la modernización y mejora continua de las plantas de reciclaje; y la educación ambiental de la ciudadanía para motivar el uso del contenedor amarillo para los plásticos pequeños.

Respecto al reciclaje de pequeños residuos metálicos, los objetivos son reciclar todo aquello que se pierde en el sistema actual y acaba en el vertedero; fortalecer el actual sistema demostrando que se puede reciclar más aluminio y acero, avanzando en la circularidad de estos materiales; y hacer pedagogía sobre la infinita reciclabilidad del aluminio y acero como material insignia de la economía circular.

En ambos casos, el informe considera que se han logrado dos principios generales de Economía Circular: Reciclar y Repensar y responsabilizar. Para conseguirlo, ha sido clave el acuerdo de colaboración con Nestlé, el Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, Consorcio Valencia Interior, COAALI y la ARPP. Como fruto de esta alianza, cabe destacar también la puesta en marcha del robot de PICVISA, que recuperará rechazos de pequeño tamaño en la Planta de Picassent.

Más información: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/221123_maquetacioniiicatalogobpecespanol-web_tcm30-548399.pdf

L'empresa ha elaborat una sèrie de mesures per a atendre les recomanacions de l'informe

 

València, divendres 4 de novembre de 2022.

 

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana ha publicat l'Informe definitiu de compliment i operativa de VAERSA corresponent a l'exercici 2021. Una vegada analitzat, s'han considerat positives amb excepcions corregibles les recomanacions formulades en aquest Informe i l'empresa ja ha preparat una sèrie de mesures per a atendre-les.

 

En l'àrea de personal, les principals objeccions se centren en la temporalitat i l'obtenció de la massa salarial. VAERSA ha establert una sèrie de mesures per a evitar l'abús de la contractació temporal, que unides a l’OPO d'estabilització d'ocupació i l'ampliació de la sentència del TSJ, contribuiran a reforçar aquesta àrea. Al seu torn, en relació amb la massa salarial de l'entitat, s'ha rebut informe favorable de la Direcció General de Sector Públic, quedant a l'espera de l'informe de la Direcció General de Pressupostos.

 

Quant a l'àrea de contractació, VAERSA ha desenvolupat diverses instruccions per a poder atendre les recomanacions recollides en l'informe. En concret, ja s'han implantat accions com la incorporació als expedients de les declaracions d'absència de conflicte d'interessos, de l'Informe de suficiència de crèdit o l'aprovació d'una fórmula per als criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica, que assegura la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa. En relació a la contractació menor, el mes d'abril passat es va aprovar una nova instrucció per a millorar la seua regulació, que suposa no sol·licitar les ofertes amb caràcter previ a l'inici de l'expedient, sol·licitar, almenys, 3 pressupostos, sempre que això siga possible, incorporar un informe previ d'auditoria interna per a la revisió formal de la memòria d'inici de l'expedient, afegir el CPV a tots els documents que conformen l'expedient i reforçar el control d'aquesta modalitat de contractació.

 

En l'àrea d'encàrrecs a mitjans propis personificats, convenis i encàrrecs de gestió, s'indica que, durant 2021, VAERSA no podia rebre formalment cap encàrrec dels poders adjudicadors dels quals depén. Aquesta circumstància, queda corregida per a l'exercici 2022 a partir de l'entrada en vigor de la resolució de 15 de juny de 2022, que aclareix la inclusió dels ingressos que prové de la Generalitat Valenciana, amb el que es compleix amb el requisit establit en l'article 32.2.b) de la LCSP, ja que aconsegueix un 97,50% dels ingressos de l'entitat, superior al mínim del 80% establert legalment. Addicionalment, mitjançant la RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'han aprovat les tarifes a aplicar a les operacions de selecció i classificació de residus i envasos lleugers procedents de la recollida selectiva multimaterial que es realitza en les instal·lacions d'Alzira, Benidorm, Castelló i Picassent.

 

L'àrea operativa en l'exercici 2021 ha tractat l'anàlisi de la gestió de l'àrea de tresoreria de l'entitat, que ha reflectit algunes qüestions tècniques a millorar. VAERSA està desenvolupant les millores aplicables a aquest procés.

 

És important destacar que de l'anàlisi de l'informe presentat per l'entitat no s'han verificat discrepàncies significatives respecte de la integritat i exactitud de la informació continguda en l'informe.

 

VAERSA subratlla la qualificació favorable amb excepcions de l'informe definitiu, també que s'han desenvolupat millores significatives en l'àrea de personal per a atendre les recomanacions recollides en l'informe sobre contractació temporal i que s'han atés tota la resta de les recomanacions expressades en l'informe definitiu. Totes elles mesures que serviran per a millorar l'empresa i la seua relació amb treballadors i institucions i l'eficiència del servei públic que presta en la seua condició de mig propi i servei tècnic de la Generalitat.

VAERSA publica el llistat provisional de llocs habilitats per al teletreball i els terminis de sol·licitud i posada en marxa del període transitori

 

Amb la publicació hui del llistat de llocs de teletreball, VAERSA inicia el procediment per a la posada en marxa del període transitori del desenvolupament del Pla de Teletreball.

 

El llistat hui publicat correspon als llocs que actualment, i a causa de la situació d’alerta sanitària per la pandèmia Covid19, estan desenvolupant el seu treball amb períodes de teletreball.

L’objectiu del Pla de Teletreball, negociat amb els representants sindicals en la reunió del passat 20 de juliol, és completar un llistat amb els llocs amb possibilitats de teletreball d’acord amb criteris d’adaptació, suficiència de mitjans i capacitat de realitzar el propi treball i que vaja més enllà de la resposta urgent i necessària que s’ha donat a aquesta qüestió durant la pandèmia.

Per aquest motiu amb la posada en marxa del període transitori s’inicia un termini de tres mesos per a que els departaments i àrees de VAERSA puguen millorar el llistat amb els informes pertinents. Aquest llistat complet serà revisat posteriorment en períodes de sis mesos.

 

Amb aquesta fase transitòria es busca també canviar l’enfocament i la cultura de relacions laborals relatives al teletreball. Aquesta forma de treballar és un dret de les persones treballadores i també comporta nombrosos beneficis per a la sostenibilitat del nostre medi ambient i l’estalvi de temps de desplaçament per accedir als llocs de treball.

Els terminis previstos per l’empresa són:

29 de setembre: Publicació del llistat de llocs habilitats per a teletreball

12 d’octubre: inici del termini d’enviament de sol·licitud i qüestionari.

19 d’octubre: final del termini d’enviament de sol·licitud i qüestionari.

21 d’octubre: finalització de l’avaluació de les sol·licituds presentades

26 d’octubre: presentació del quadrant dels llocs que faran teletreball i els dies assignats per part dels departaments.

1 de novembre: incorporació de tota la plantilla als quadrants del pla de teletreball.

 

Volem recordar a totes les persones treballadores de VAERSA que a partir del dia 1 de novembre els llocs dels quals no s’haja presentat sol·licitud o que no hagen estat avaluats positivament, passaran a règim presencial íntegrament.

Animem per tant a totes les treballadores i treballadors amb lloc habilitat al respecte que valoren la possibilitat i avantatges del règim de teletreball i posem a la seua disposició la capacitat d’atenció de l’empresa per assessorar i aclarir dubtes al respecte.

 

S'adjunten el llistat de llocs i el text del Pla de Teletreball i els formularis a presentar

Obert el termini de reclamacions per a corregir una adjudicació de vacant fins el proper divendres, 1 d’octubre, a les 14 hores

Divendres passat es va publicar en el Portal d'ocupació de l’empresa el llistat complet del concurs de trasllats amb les adjudicacions de vacants resultants del procés.

D’acord amb els acords assolits en la Comissió de Contractació, s’ha obert un termini de cinc dies naturals per tal que el personal puga reclamar la correcció d’una adjudicació de vacant. Per dur a terme la reclamació cal indicar quina vacant és la que es vol escollir, però  ha resultat adjudicada a una persona amb major puntuació, i la descripció exacta dels apartats del barem en els quals reclama la variació i la seua quantificació.

Aquesta reclamació cal enviar-la al  correu electrònic rrhh@vaersa.com on s’indicaran les dades personals, la plaça a la qual es desitja optar d'entre les assignades a altres persones candidates del perfil des del qual participa i la quantificació dels mèrits no reconeguts.

Aquesta reclamació es pot presentar des del dilluns, 26 de setembre, fins el proper divendres, 1 d'octubre, a les 14.00 hores. Al llarg de la setmana següent, si escau, es reunirà la comissió de baremació per revisar les sol·licituds i demanar la documentació pertinent. Transcorregut aquest darrer termini es procedirà a publicar el llistat de l’adjudicació definitiva del procés de concurs de trasllats al portal d’ocupació de VAERSA i també al DOGV.

Les incorporacions als nous llocs de treball adjudicats seran efectives el proper 1 de novembre.

Podeu consultar el llistat de les adjudicacions provisionals al següent enllaç: https://www.portalvaersa.com/portalempleado/webservices/publicos/AdjuntoFase.ashx?id=596

 

Després de la reunió amb representants sindicals i valorades les reclamaclons i reivindicacions presentades s'ha decidit adoptar els següents mesures de revisió l millora:
 

1. Respecte de la formació no relacionada amb les funcions del lloc de treball: es valora la possibilitat d'incloure-la amb una puntuació menor en els futurs concursos de trasllats i també en altres processos d'incorporació o millora de llocs de treball de l'empresa. Aquesta revisió es farà per a properes convocatòries i no tindrà efecte en la baremació vigent en aquesta convocatòria.

2. Respecte de la formació qüestionada per no ser considerada relacionada amb les funcions del lloc de treball: un cop acabada l'adjudicació de places d'aquesta primera adjudicació (mes d'octubre) es farà una revisió amb un llistat concret de quina formació es considera o no relacionada amb els treballs dels col·lectius afectats per aquest discrepància. Aquesta revisió es farà abans de la següent adjudicació prevista per al mes de desembre.

3. En el cas que alguna persona haja perdut l'opció d'accedir a una plaça per una discrepància en la puntuació en aquest àmbit de la formació, ha de presentar escrit a Recursos Humans amb la puntuació que considera correcta ben detallada i la plaça a la qual volia optar. Comprovada la fonamentació de la reclamació es reunirà la comissió de baremació per estudiar-la i subsanar-la si és el cas.

 

Altra informació a destacar:

1. VAERSA està revisant d'ofici els mèrits associats a l'experiència laboral a l'empresa. Aquesta revisió es fa a l'alça i exclusivament per al concurs de trasllats i té per objecte principal subsanar errades en l'assignació d'apartats i en el còmput dels períodes del personal fixe discontinu.

2. Recordem que les reclamacions individuals són part del procés de qualsevol concurs públic i que cal transmetre-les pel canal habilitat i en el termini establert. Totes les reclamacions seran ateses per l'empresa i no es poden subsanar les errades no reclamades.

VAERSA agraeix a la representació sindical el treball de sistematització i de proposta de revisió del procés i el clima de diàleg establert.

Insistim també en el nostre reconeixement a l'esforç i comprensió de les persones

treballadores que hi participent i de les que estan duent-lo endavant.

Hem publicat el llistat provisional de revisions de baremació, participació i adjudicacions del concurs de trasllats. Podeu consultar-lo a l’enllaç:
https://empleo.portalvaersa.com/es/ConcursoTraslados/Home/Activas
 

Alguns recordatoris i aclariments sobre el concurs actual en marxa:


Des del moment que vos arriba la notificació de revisió de les baremacions teniu cinc dies naturals per enviar les vostres reclamacions. Aquesta és la via reconeguda per a atendre les vostres reclamacions.

En les cridades per a oferir-vos llocs de destinació se us informa amb més detall i se us aclareixen els dubtes que plantegeu i alhora se vos demana que escolliu destinació o decidiu no optar en aquesta convocatòria. Necessitem, en qualsevol cas un correu dirigit a rrhh@vaersa.com amb l’acceptació o no acceptació d’una nova destinació.

- La qualificació de “revisat” s’escriu quan ja ha transcorregut el termini de reclamacions per a la comprovació de la baremació i s’han atés eixes reclamacions si s’han produït.

 

Informar-vos també que la setmana vinent atendrem diverses reclamacions sobre deficiències en el procediment que han manifestat els representants sindicals i mirarem la forma d’esmenar-les si s’escau.

 

Agrair una vegada més l’esforç i comprensió de les treballadores i treballadors que estan fent possible el procediment i de les persones que esteu participant.

Què és el Urban Mobility Challenge?

 

És un repte en el qual les empreses s'uneixen al compromís de moure's  de manera sostenible (amb cotxe compartit, transport públic, a peu, en patinet elèctric o amb bicicleta, entre altres) des del 16 de setembre fins al 16 d'octubre. L'objectiu és crear un hàbit saludable per als empleats potenciant els beneficis mediambientals que s'originen gràcies a  els desplaçaments sostenibles.

 

Descarrega't l'app Ciclogreen i participa! Només has de registrar-te  en l'app i seleccionar la forma de transport que utilitzaràs per a anar al treball o per a altres desplaçaments. Així de fàcil! Al Setembre, s´ampliarà la informació per a donar-se d´alta en l´app.  Codi "vaersawin"

 

Suma km sostenibles, posa't en forma i participa en el sorteig de nombrosos premis!

I a més, col·labora per a combatre el canvi climàtic!

 

L'app et permet seleccionar les següents: Bicicleta/Caminar/Patinet elèctric/Bicicleta elèctrica (*)/Cotxe compartit/Bus/Tren/Metre/Patinar/Running.

(*) Vaersa disposa de 2 bicicletes elèctriques per a l´ús dels empleats en les oficines centrals de Vaersa.

 

Per a optar als premis cal superar el repte, el Urban Mobility Challenge. Per a això tan sols cal aconseguir aconseguir 100 cicles (punts). Els cicles s'atorguen per cada desplaçament realitzat de manera sostenible.

 

Si tens qualsevol dubte, pots enviar un correu a rsc@vaersa.com

Participa!

 

RSCVAERSA

 

Hui s'ha publicat el llistat actualitzat del concurs de trasllats. Podeu accedir en:

https://empleo.portalvaersa.com/es/ConcursoTraslados/Home/Activas

S’ha publicat en el DOGV d’avui la reobertura de dues borses de treball de Llicenciats/des en Dret i Arquitectes Tècnics/ques.

S'estableix com a termini d'inscripció fins el dia 1 de setembre de 2022, a les 15,00 hores. Podeu consultar les bases en:

https://empleo.portalvaersa.com/es/Bolsas/EnProceso

 

El divendres passat es va publicar la situació actual de revisions de baremacions i d’adjudicacions del Concurs de Trasllats.
Podeu consultar-lo en aquest enllaç:
https://empleo.portalvaersa.com/es/ConcursoTraslados/Home/Activas

Aclariments relatius a les cridades per a que treballadores i treballadores puguen triar destinació en el concurs:

  1. Cal indicar a la persona que fa la cridada la plaça a demanar. La crida es fa en ordre de baremació i per tant, en cas de no escollir cap plaça, es dona per acabat el procediment i que eixa persona no opta a cap destinació nova.
  2. En qualsevol cas, les persones cridades han de remetre a Recursos Humans un correu electrònic d' acceptació o no acceptació dels llocs oferts.
  3. Recordem també que aquest procés s' anirà repetint trimestralment, amb les places vacants que es vagen generant, seguint l' actual baremació i s' obrirà una nova baremació anualment.

El proper llistat d’actualització es publicarà el divendres vinent, dia 26.

Agraïm a les persones de VAERSA que estan treballant per a fer possible la resolució del concurs i l’atenció a les persones que hi participen, el seu esforç i la comprensió de les treballadores i treballadors a les dificultats que comporta iniciar un procediment d’aquestes característiques.

 

Ampliació de termini d'inscripció per a la borsa de treball de VAERSA de Mecàniques i Mecànics per a les Plantes de Residus.

S'estableix com a nou termini d'inscripció fins el dia 26 d'agost de 2022, a les 15,00 hores. Podeu consultar les bases en:

https://empleo.portalvaersa.com/es/Bolsas/EnProceso

 

Ampliació del termini d'inscripció per a la borsa de treball de VAERSA de Peons per a les Plantes de Residus.

S'estableix com a nou termini d'inscripció fins el dia 26 d'agost de 2022, a les 15,00 hores. Podeu consultar les bases en:

https://empleo.portalvaersa.com/es/Bolsas/EnProceso

 

S´ha publicat la convocatòria una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals de Guies Zeladores i Zeladors de Caça

El termini de recepció de candidatures és de 15 dies a comptar des del mateix dia de la publicació de les bases de la borsa de treball en el DOGV i en el portal d'ús de VAERSA, finalitzant el dia 30/08/2022, a les 15,00 hores.

https://empleo.portalvaersa.com/es/Bolsas/EnProceso

 

 

S´ha publicat la convocatòria tres borses de treball d'urgent necessitat per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals de Tècniques i Tècnics de Recursos Humans, Coordinadores i Operadores i Operadors Tècniques i Tècnics Informàtics

El termini de recepció de candidatures és de 15 dies a comptar des del mateix dia de la publicació de les bases de la borsa de treball en el DOGV i en el portal d'ús de VAERSA, finalitzant el dia 30/08/2022, a les 15,00 hores.

https://empleo.portalvaersa.com/es/BolsasProvisionales

 

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat de  Vaersa Grup de l'exercici 2021!

Punxa en el següent enllace http://rsc.vaersa.com/cas/Sostenibilidad/Memorias i coneix les actuacions que realitzem en favor de la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social en el nostre dia a dia!

 

 

 

Aquest informe reflecteix l'evolució de les mesures i accions correctives definides i posades en marxa per l'organització.

El passat 28 de juliol VAERSA va presentar davant la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana les mesures i accions establides per a atendre les recomanacions recollides en el seu informe de fiscalització de l'exercici 2020.

En el mateix ha de destacar-se, que s'ha definit un model normalitzat de DACI – Document d'Absència de Conflicte o Interessos per part del Departament Jurídic de l'entitat que ja s'està incorporant a les licitacions en curs.

En el referent als expedients de contractació, s'han atés les recomanacions de la Sindicatura de Comptes mitjançant la posada en marxa de diferents actuacions com ara la definició d'un model normalitzat relatiu a la composició de la mesa de contractació i la incorporació a l'expedient d'un model normalitzat d'Informe de suficiència de crèdit, entre altres.

VAERSA ha traslladat al seu Consell d'Administració una recomanació de la Sindicatura de Comptes, perquè mitjançant altres disposicions es complemente i especifique el contingut i la forma d'aplicació del règim jurídic de l'entitat, aspecte aquest que està presentant els primers fruits amb la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. [2022/5744].

VAERSA a més ha reforçat el control dels encàrrecs incorporant en el procediment de gestió d'encàrrecs dos controls addicionals, que s'incorporen a l'expedient d'aquests, pels quals el Departament Jurídic i auditoría interna realitzaran un control de la documentació que sustenta a aquests, al costat de la designació del responsable de l'encàrrec.

Finalment, l'entitat ha promogut l'actualització de totes les tarifes que aplica per a calcular els imports a facturar en compensació per l'execució dels encàrrecs rebuts mitjançant la RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

 

S'ha iniciat el procés de revisió de requisits, llocs de destinació i baremació provisional. En aquest moment hi ha 10 sol·licituds revisades.

Setmanalment es publicarà un llistat amb les sol·licituds revisades i les adjudicacions revisades. El dimecres de la setmana que ve es publicarà el primer llistat en el Portal.

Atenent els terminis de reclamació, s'espera realitzar el primer torn de crides dijous vinent.

Podeu consultar la informació en https://empleo.portalvaersa.com/es/concursotraslados

 

VAERSA es converteix en la primera empresa del sector públic instrumental de la GVA a llançar un pla d'integritat pública de la mà de l'Agència Valenciana Antifrau.

Aquest matí, el Director General de VAERSA, Ferran Vicent Garcia Ferrer, i el Director General de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Antoni Llinares, han procedit a la signatura del Protocol de col·laboració per al foment de les activitats de prevenció del frau i la corrupció i d'integritat i ètica pública amb l'objectiu de millorar les funcions i fins respectius que tenen encomanats totes dues entitats.

Amb aquesta important iniciativa, VAERSA es converteix en la primera empresa del sector públic instrumental de la GVA a llançar un pla d'integritat pública de la mà de l'Agència Valenciana Antifrau, òrgan independent encarregat de previndre la corrupció en la Comunitat Valenciana.

L'objectiu de la Directiva (UE) 2019/1937, és protegir a tots aquells denunciants que actúen de bona fe i desitgen informar sobre actes delictius, existint l'obligatorietat d'establir canals i procediments de denúncia interna i externa. Amb la finalitat de donar compliment a les exigències d'aquesta Directiva, VAERSA posarà en marxa el seu canal de denúncies intern en col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau i utilitzarà com a canal extern de les seues denúncies la Bústia de l'Agència Valenciana Antifrau mitjançant l'adhesió a aquest.

VAERSA es troba davant una oportunitat per a enfortir els seus elements de governança i dissenyar mecanismes que oferisquen una seguretat raonable en el compliment normatiu en totes les àrees de l'organització, per al que definirà i confeccionar el seu propi pla d'integritat pública.

Aquest és indubtablement un dels reptes més importants als quals s'enfronta l'entitat, que implica l'evolució de l'organització cap a una cultura més sòlida, a la recerca de valors, principis i normes ètics.

VAERSA ha d'avançar cap a un model organitzatiu orientat a transformar l'entitat en una empresa pública moderna i avançada, en la qual l'ètica, les pràctiques de bon govern i la transparència siguen els valors sobre els quals oferir els serveis públics que presta a fi de satisfer les necessitats de la societat valenciana. És la seua intenció demostrar la seua oposició al frau i a la corrupció en l'exercici de les seues funcions, que comporta una tolerància zero davant el frau.

Es promourà que tot el personal de VAERSA assumisca també aquest compromís, per al que es recolzarà en el seu Codi Ètic.

En aquesta mateixa línia, es promouran accions de formació i sensibilització per a enfortir la cultura de l'empresa i el compromís dels empleats públics amb la integritat i els valors ètics.

Pdf


 

 

El servei públic prestat per VAERSA Grup respon a l'encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per al desenvolupament dels Plans de Gestió de l'Anguilla, de la Truita Comuna, Pla de eliminació d'Espècies Exòtiques Invasores i Pla de Seguiment de les Poblacions íctiques de les masses d'aigua continentals de la C.V.

5 de juliol de 2022

El Departament d'Obres i Projectes i la Direcció General VAERSA ha realitzat avui una visita a les instal·lacions del Centre de Cultiu de Peixos que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica posseeix a Tuéjar (València).

Mitjançant l'encàrrec adjudicat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica VAERSA desenvolupa en aquest centre tasques fonamentals per a la conservació de l'Anguilla i Truita Comuna, espècies fonamentals per a la conservació dels ecosistemes aquàtics.

Al centre arriben les angules procedents dels contingents de pesca i també procedents dels decomisos dels cossos policials durant el control del contraban d'espècies. En les instal·lacions de Tuéjar es procedeix a la cria i engreixament de les angules fins que tenen una grandària apta per a la repoblació, També es crien alevins de truita comuna mediterrània, procedents de reproductors de les línies autòctones de la Comunitat Valenciana, per a realitzar repoblacions i millorar l'estat de conservació de l'espècie.

El personal de la brigada de plans de pesca realitza a més mostreig de les poblacions de peixos, mitjançant pesca elèctrica, i anàlisi de la qualitat de les aigües, en els rius de la Comunitat Valenciana per a conèixer l'estat de conservació dels ecosistemes aquàtics.

 

Experiències i persones vinculades als encàrrecs

El pla de la visita es va centrar en accedir a les instal·lacions i conèixer al personal que treballa en l'encàrrec per a així saber de primera mà les tasques que desenvolupen en aquest espai.

L'equip de plans de pesca continental està format per quatre capatassos especialitzats en piscicultura de conservació i mostreig de poblacions de peixos mitjançant pesca elèctrica, amb una dilatada trajectòria fent aquests treballs dins de l'empresa.

 

Mostreig de poblacions

Una vegada visitades les instal·lacions, el Director General i la Direcció del Departament d'Obres i Projectes van acompanyar a l'equip de plans de pesca a la realització d'un mostreig de poblacions de peixos mitjançant pesca elèctrica en un tram del riu Túria al seu pas per la localitat de Xulilla, on van poder comprovar de primera mà el treball que realitzen per a caracteritzar l'estat de conservació dels hàbitats aquàtics.

Les dades obtingudes per aquests mostrejos periòdics permeten controlar l'estat de salut de les espècies piscícoles amenaçades. Sent aquest un indicador rellevant de l'estat de salut del riu.

VAERSA és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de serveis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent-hi el desenvolupament de sistemes de gestió eficaces i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.

 

El servei públic prestat per VAERSA Grup respon a l'encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per al seguiment, control i millora de la sanitat forestla i dels cultius i plantes de viver produïdes a la Comunitat Valenciana

Durant la campanya 2021 es van realitzar un total de 63.802 anàlisis

2 de juny de 2022

El Departament de Serveis i la Direcció General de VAERSA  Grup ha realitzat hui una visita a les instal·lacions del Laboratori de Diagnòstic Fitopatològic i a l’Insectari situades en el centre que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica posseeix a Silla (València).

La seua tasca respon al servei públic que brinda l'empresa dins del PLA DE DIAGNÒSTIC PRECOÇ D'ALERTA DE PATÒGENS EN VEGETALS 2021/2022 i CRIA EN MASSA I MANEIG DE DEPREDADORS I PARASITOIDES que realitza per encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Amb aquests dos encàrrecs es tracta de realitzar un seguiment, control i millora de la sanitat forestal i dels cultius i plantes de viver produïdes a la Comunitat Valenciana. En el cas del laboratori, mitjançant la realització d'analítiques de mostres vegetals i la producció de parasitoides (enemics naturals) i en l'Insectari per a la seua solta en cultius, amb la finalitat de reduir els nivells de plaga mitjançant la lluita biològica.

Laboratori de diagnòstic fitopatològic

En aquestes instal·lacions es processen i analitzen les mostres vegetals procedents dels programes de vigilància i diagnòstic precoç de diferents espècies vegetals. Aquestes instal·lacions es divideixen en tres àrees:

Àrea de Bacteris

Comprén les anàlisis per a la detecció de bacteris que afecten cultius de la Comunitat Valenciana com ara la Xylella fastidiosa .

Àrea de Virus

En aquesta àrea es realitza el processament i anàlisi de mostres susceptibles d'estar afectades per virus. Per a això, en la Comunitat Valenciana es compta amb diferents programes de diagnòstic precoç i certificació de cultius.

Àrea de Fongs i Nematodes.

Es realitzaran analítiques per a la detecció de diferents tipus de fongs i nematodes, prenent com a base 500 mostres anuals.

Actualment es troben en procés d'implantació d'un sistema de gestió per a l'acreditació del laboratori conforme als requisits de la Norma ISO 17025.

 

Experiències i persones vinculades als encàrrecs

El pla de la visita es va centrar a accedir a les instal·lacions i conéixer al personal que treballa en tots dos encàrrecs i d’aquesta manera saber de primera mà les tasques que es desenvolupen en aquest espai.

Després de conéixer les seues experiències diàries, es va celebrar una reunió amb els empleats per a comentar els canvis organitzatius sorgits en l'empresa en la seua condició de mitjà propi i acabar exposant al detall les activitats que desenvolupen les persones dins del marc dels encàrrecs.

Precisament, l'empresa pública posa a disposició de la Conselleria 21 persones per a realitzar els encarregues corresponents, amb un tècnic superior, dos analistes, quinze auxiliars de laboratori i tres peons especialistes.

 

Instal·lacions de l'insectari

Finalment es va realitzar una visita a les instal·lacions de l'insectari on es realitza la cria de parasitoides per a la lluita biològica (estratègia de control en la qual s'utilitzen poblacions de parasitoides i depredadors per a reduir la població d'una espècie de plaga per davall d'un llindar econòmic de danys). A Silla es cria principalment el Cryptolaemus montrouzieri que és el principal depredador del cotonet o Planococcus citri i que ha demostrat eficàcia en la lluita contra el Cotonet de Sud-àfrica o Delottococcus aberiae.

 

VAERSA és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de serveis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent el desenvolupament de sistemes de gestió eficaces i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.

Hui s'ha publicat en el DOGV la resolució de la Direcció General de VAERSA mitjançant la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública relativa al procés d'estabilització d'ocupació per a 2022.

En ella s'indiquen les places que seran cobertes mitjançant procés de concurs oposició, la reserva de places per a persones amb diversitat funcional, així com les places que seran cobertes per concurs.

Aquesta OPO conté un total de 270 places totes elles oferides a torn lliure.

177 seran cobertes per procés de concurs (valoración de mèrits) i 93 per procés de concurs oposició (examen i valoración de mèrits).

Més informació https://www.vaersa.com/val/Conozcanos/Noticias

Publicació al DOCV https://dogv.gva.es/datos/2022/05/31/pdf/2022_4901.pdf


 

 

 

Aquesta proposta suposa un avanç molt significatiu en la reducció de la contractació temporal en l’àmbit del sector públic instrumental

 

València 23 de maig de 2022

 

L’elaboració de la proposta ha estat un repte important per a VAERSA, donat que la recerca d’informació ha suposat una gran exigència davant la falta de sistematització de les bases de dades de les quals es disposa en allò referent a l’ocupació de les places.

El sistema de revisió ha consistit en un seguiment dels contractes successius de caràcter temporal de les persones que han ocupat places no cobertes de forma definitiva juntament amb el repàs de l’ocupació de les places els darrers anys per part de les persones que coordinaven eixos treballs.

La proposta així treballada i contrastada ha estat presentada i dialogada amb les forces sindicals de l’empresa i al Consell d’Administració i en aquest moment està en procés d’informe a la Direcció General de Pressupostos previ a la seua publicació al DOGV.

L’oferta d’ocupació pública sol·licitada per a 2022 conté en total 298 places, de les quals 270 corresponen a l’aplicació de la Llei 20/2021 de reducció de la temporalitat i 28 a la taxa de reposició de l’any passat.

D’aquestes places, 177 seran proveïdes pel procediment d’accés directament per concurs de mèrits.

En l’oferta s’han inclòs llocs de plantilla vacants, llocs dels anomenats encàrrecs estructurals i llocs ocupats per persones que han estat declarades personal indefinit no fix per sentència judicial ferma.

Cal destacar a més que s’han reservat 13 llocs per a persones amb diversitat funcional. Aquests llocs s’han escollit a partir d’un estudi realitzat per l'Àrea de Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa en el qual s’ha informat sobre quins llocs poden ser designats amb aquest criteri. L’elecció de les places concretes i la seua distribució s’ha fet amb l’objectiu d'oferir la major diversitat d'àmbits possible.

Les dates de referència que ha de seguir la convocatòria són: la publicació de les places abans del 1 de juny, convocatòria dels processos abans del 31 de desembre i resolució de tots els processos selectius abans del 31 de desembre de 2024.

A més d’aquesta convocatòria, d’acord amb les reivindicacions sindicals, amb la realitat de dispersió geogràfica dels llocs de treball i del llarg període sofert per la plantilla sense cap convocatòria de concurs de trasllats, s’ha presentat per a la negociació amb la representació de treballadores i treballadors  un model de concurs de trasllats periòdic que permeta accedir a places vacants cada tres mesos i facilitar així la mobilitat del personal de l’entitat.

Estem, per tant, davant d’una oportunitat clau per a que VAERSA puga consolidar fins a 1270 places de forma estable, el 86% de la plantilla actual, i a més iniciar un mecanisme de mobilitat horitzontal àgil que millore els drets de treballadores i treballadors, juntament amb una major agilitat i eficàcia en els treballs que desenvolupa l’empresa en tots els àmbits del seu objecte social relacionat amb l’agricultura, ramaderia, medi ambient i medi natural.

 

Hui ha tingut lloc la reunió de la Comissió de negociació de l'empresa per a negociar els termes de les convocatòries.

Amb aquesta proposta, la Direcció de l'empresa vol que aquesta Oferta pública d'ocupació (OPO) servisca per a consolidar l'estructura de l'entitat ja que permetrà realitzar avanços significatius en l'establiment d'una plantilla fixa i l'estabilització d'un percentatge important de la contractació temporal.

Per a aconseguir aqueix objectiu s'ha fet un important esforç per a elaborar un document que incloga llocs de l’OPO 2021, llocs de plantilla, llocs dels denominats encàrrecs estructurals i llocs ocupats per persones que han sigut declarades personal indefinit no fix per sentència judicial ferma que complisquen amb el que s'estableix en la Llei 20/2021.

A més, VAERSA convocarà l’OPO de reposició per a la planificació i gestió corresponent a l'any 2022. Suposa una oportunitat per a estabilització de la plantilla que hem d'aprofitar.

S’han valorat positivament la pràctica totalitat de les propostes sindicals en els diversos àmbits de la negociació: interpretació dels criteris de selecció de places, revisió de places concretes, necessitat de convocar un concurs de trasllats el més ampli possible i altres.

Important destacar que s'ha treballat en el disseny d'un model de concurs de trasllats periòdic que té com a finalitat la provisió de les places vacants de l'empresa i facilitar la mobilitat del personal de l'entitat i que serà presentat de nou i amb més detall a la representació sindical quan estiga definit per a la proposta.

L’OPO d'estabilització es publicarà abans del 1/6/22 i la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places es realitzarà abans del 31/12/22. La resolució de tots els processos selectius d'aquesta OPO finalitzarà abans del 31/12/24.

La valoració del resultat de l'avaluació psicosocial de l'empresa, que es va iniciar a l'octubre de 2021, en general és positiva. En ella es reflecteixen les bones pràctiques i condicions de treball favorables amb les quals es compta en VAERSA, donant com a resultat una situació adequada en 6 dels 9 factors que s'analitzen en l'avaluació de riscos.

Els factors de temps de treball, en relació amb la compatibilitat vida laboral-vida social, conciliació familiar, es valoren per més del 70% dels participants com a positius, així com l'autonomia en el desenvolupament del treball, la demanda psicològica, entesa com l'equilibri entre les capacitats de les persones i les exigències de la tasca, i la varietat/contingut. En l'empresa, el personal percep que el seu treball és important i gaudeix del reconeixement del seu entorn.

Això reflecteix la percepció de les treballadores i treballadors de VAERSA que el treball realitzat en l'empresa i en la societat té un significat i utilitat.

Destacar també la bona percepció amb més d'un 65% dels participants, en relació a les relacions positives entre les persones a l'entorn de treball.

Des de la perspectiva de gènere les dades són molt similars, per la qual cosa es pot dir que de manera inclusiva els factors psicosocials afecten per igual a homes i dones no donant-se factors que afecten especialment les dones.

En l'avaluació de riscos s'indiquen aspectes a millorar en els que, sota la percepció dels treballadors, es generen situacions on determinats factors relatius al lloc de treball o idiosincràsia de l'empresa poden tindre major probabilitat de conseqüències negatives sobre la seua salut global i satisfacció.

Els factors pitjor valorats són Participació / Supervisió, Interés pel treballador / Compensació i Acompliment de Rol. Es reflecteix la desmotivació del personal, el primer indicador podria ser la baixa participació en l'avaluació psicosocial, només el 24% del personal ha decidit participar.

Algunes de les mesures preventives que milloren la percepció dels factors que més insatisfacció generen ja estan incloses en el pla d'igualtat de l'empresa o en el pla de formació general, per la qual cosa ja s'està en procés en cas que es dugui a terme.

S'ha elaborat un Pla d'Acció on s'inclouen les mesures recomanades en la matèria, per a millorar els factors de risc, principalment mesurades en matèria de gestió de recursos human i equips de treball, s'específica el personal implicat, recursos i terminis.

Informe Psicosocial

 

VAERSA recorrerà la nul litat de l'acord de Borses per a mantenir la millora en les ofertes d'ocupació i la legalitat dels contractes

València, 21 de març de 2022

L'acord entre VAERSA i els sindicats UGT i CCOO assolit el passat desembre millora la transparència en la gestió de les borses i garanteix l'aplicació de la normativa sobre contractació temporal que estableixen I’Estatut dels Treballadors, el II Conveni col·lectiu del Personal Laboral al servei de I’ Administració Autonòmica i el III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat. Aquest acord, a més a més, en facilitar la distinció dels cridaments en funció de la relació contractual següent, permet que les persones integrants de la borsa accedisquen a llocs de contractació per interinitat sense cap tipus de restricció temporal.

Des del punt de vista de les dues forces sindicals, que juntes superen el 55% de representativitat, i de l'empresa aquesta fórmula és una concreció necessària del marc jurídic vigent relatiu a contractació temporal ja que adapta les normes abans esmentades a la tipologia dels treballs de VAERSA i la millor utilització del bagatge en experiència i formació de les persones candidates.

La representació sindical de STAS—lv en canvi, va veure motiu per a recórrer aquest acord davant del TSJCV i el Tribunal els ha donat la raó en tant que ha declarat nul l'acord. VAERSA, per la seua part i assessorat per l'Advocacia de la Generalitat, ha decidit recórrer la sentència atenent a que el Tribunal no ,fa una interpretació correcta del sentit del reglament i el seu ajustament a la normativa bàsica laboral. Igualment, entenen que aquesta sentència del TSJCV és merament dectarativa i no sosceptible d'execució atès que han de contemplar-se les circumstàncies particulars de cada candidat i per tant es descarta el caràcter genèric que ha de presentar una sentència de conflicte col lectiu’per a ser executada.

Per tot això, la direcció de VAERSA ha decidit, vist que és una millor condició per als candidats de manera que tinguen més oportunitats de treballar i, en vistes que la sentència del TSJ no és ferma, presentar recurs davant el Tribunal Suprem i mantenir les relacions laborals i de cridaments de les borses tal i com es contempla en l'actual reglament i amb el paràgraf afegit per aquest acord en allò que fa referència a cridaments per contractes temporals de durada determinada.

 

L'empresa busca el reconeixement estable de la incorporació de 879 llocs en 2020 i la seua evolució cap a les exigències actuals del seu objecte social

 

Amb la proposta enviada a les organitzacions sindicals per a la seua negociació el pròxim 16 de març, la Direcció de l'empresa vol que aquesta Relació de Llocs de treball (RLT) servisca per a consolidar l'estructura de l'entitat, ateses les necessitats actuals i de forma ajustada al creixement anual de la massa salarial i les recomanacions realitzades per la Direcció General de Sector Públic instrumental respecte de la proposta de RLT de 2021.

 

Per a aconseguir aqueix objectiu i per a dotar de major transparència i eficàcia s'ha fet un important esforç per a dissenyar l'organigrama complet dels llocs de la RLT que incloga les relacions orgàniques de tots els llocs. Aquest disseny es completarà a partir del pròxim 17 de març amb el resultat de la negociació en el diàleg sindical i de les aportacions dels diversos departaments de l'entitat.

 

S'ha de subratllar que les propostes de creació de nous llocs s'han realitzat tenint en compte les necessitats de l'entitat que s'enfronta a reptes importants en el curt termini, per l'augment de les tasques, encàrrecs i serveis que s'estan assumint i dins del marc de l'esmentada massa salarial. En el cas de les propostes de reclassificació s'han estudiat els llocs que han tingut canvis de funcions que suposen majors requisits de formació i qualificació. També s'han abordat aspectes formals com són unes certes denominacions que es canvien per a ajustar-les a la nomenclatura actual.

 

Important destacar que s'ha treballat a millorar i adaptar a la realitat de l'entitat les funcions i els requisits de cada lloc de treball de la RLT proposta.

 

Finalment, i d'acord amb la valoració de la sentència de 2020 relativa a llocs estructurals de VAERSA originats per la repetició d'encàrrecs de gestió, s'ha fet un important esforç per a deslligar la RLT dels encàrrecs i que aquest instrument siga un vertader reflex de la realitat dels treballs que es realitzen per a les diferents administracions, tant dels actuals, com dels que es puguen incorporar en un futur.

Un dels punts forts del servei públic que presta VAERSA Grup són els encàrrecs vinculats a la gestió d'envasos per a la Generalitat Valenciana, en el marc del conveni subscrit amb Ecoembes. Recentment, assistim a conéixer de primera mà els treballs que realitza el personal de l'empresa en la planta d'envasos lleugers de Picassent (València).

Mitjançant un recorregut pautat pel cap de planta, Francisco García, tant José Manuel Marco, subdirector general de VAERSA Grup, com Noelia Almiñana, cap del departament de Residus, van conéixer de primera mà els treballs que l'empresa pública desenvolupa en una planta que data de 2007, amb una superfície construïda de 3.862 metres quadrats situats sobre una parcel·la de 7.986 metres quadrats del terme municipal de Picassent.

Segons va explicar el mateix García, “aquesta instal·lació, alçada en 2007, ja va processar l'any 2009 unes 10.000 tones d'envasos entre els mesos d'abril a desembre”. Una xifra que, segons el cap de planta, “s'ha anat incrementant gradualment; en 2020, per exemple, processem 23.730 tones i, en 2021, 26.951 tones”, és a dir, un 13.6% d'increment interanual.

Instal·lació fotovoltaica

Segons el parer del subdirector general de VAERSA Grup, són dades que mostren “l'eficàcia i capacitat de l'empresa pública en la gestió en la gestió d'envasos” en una planta que des de 2019, a més, va ser pionera a disposar d'una instal·lació fotovoltaica per a l'autoconsum. Un aspecte, el de l'eficiència energètica, en el qual VAERSA Grup ha apostat des del principi, “per tecnologies sostenibles per a l'estalvi energètic i la millora del medi ambient”, subratlla Marco. La instal·lació genera uns 400.000 Kwh a l'any, que suposa un estalvi de quasi el 30% del consum elèctric de la planta.

Per part seua, Noelia Almiñana, va anunciar durant la visita que “encara estan previstes inversions per valor de 2.000.000€ per a augmentar la capacitat de processament de la planta i la seua eficiència, amb la finalitat de minimitzar entrades en abocador”, una actuació que la cap del departament de Residus qualifica com de “repte important” i que significa poder gestionar “més de les 27.000 tones que ja s'estan processant en l'espai limitat del qual es disposa”.

Visitem el Centre d’Investigació i Experimentació Forestal per a conéixer de primera mà els encàrrecs que realitza VAERSA per a la Conselleria d'Agricultura Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a partir de l'experiència dels tècnics al capdavant de la prevenció de plagues, banc de llavors i viver forestal, d'espècies en perill d'extinció, arbres monumentals o projectes europeus com la recuperació del teix o l'adaptació dels boscos al canvi climàtic.

    Cief

 

“Amb la globalització i el canvi climàtic ha augmentat significativament el nombre de plagues i s'ha anat regulant des de desembre de 2019. De vigilar-les i d'erradicar-les ens encarreguem en l'àrea de control de plagues del CIEF”. Hugo Mas és enginyer forestal, tècnic encarregat de l'anàlisi, control i detecció precoç de plagues forestals de quarantena i natives. Treballa en VAERSA des de fa prop de 16 anys i es confessa un apassionat des que va començar “a col·leccionar bestioles quan tenia 6 anys”.

    Hugo MasLaboratorio

La seua experiència i trajectòria han afavorit erigir-se en referent europeu en la matèria. Així, assessora, com a expert internacional, a la Comissió Europea, a la EPO (European Plant Protection Organization), a la FVO (Food and Veterinarian Office), a la EFSA (European Food Safety Authority). De fet, el pròxim 17 de febrer formarà part del grup de treball per a assessorar la Comunitat Europea sobre quins materials no es poden importar dins de la Unió Europea perquè venen carregats de plagues.

Amb tot, com explica Mes, “com més llueixes és com menys saben de tu. Els treballs més saludables són els que ningú coneix, és com la paradoxa que el bon metge és aquell que no et fa anar al metge”.

    Presentación CIEFSemillas

Visita de la direcció

Precisament, la direcció de VAERSA va visitar dijous passat 3 de febrer les instal·lacions del CIEF per a conéixer de primera mà les experiències dels seus tècnics, com les compartides per Hugo Mas. L'empresa pública, com mig propi de la Conselleria de Agriultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, té actualment els següents encàrrecs: producció i conservació de llavors, plantes i actuacions per a la investigació i experimentació forestal; conservació i restauració de boscos de teix; solucions naturals per a l'adaptació dels boscos valencians al canvi climàtic; prospeccions d'organismes regulats per la UE i prospecció de l'estat fitosanitari de les muntanyes de la Comunitat Valenciana i accions de conservació de flora i fauna silvestres.

    InmaAsamblea

Experiències i persones vinculades als encàrrecs

El pla de la visita es va centrar en accedir a les instal·lacions amb el nou director del CIEF, Emilio Laguna, qui va acompanyar en la visita a la direcció i membres de l'equip directiu dels diversos encàrrecs per a presentar als tècnics de plagues, de laboratori, arbres monumentals, vivers i planter, entre altres persones, per a així conéixer in situ les tasques que desenvolupen en aquest espai.

Després de conéixer les seues experiències diàries, van celebrar una assemblea amb els empleats per a posar en comú amb ells la nova etapa de l'empresa i acabar exposant al detall les activitats que desenvolupen les persones dins del marc dels encàrrecs.

Entre els perfils que van intervindre, a més de l'esmentat Hugo Mas, va estar Jesús Martínez, tècnic del banc de llavors, que treballa en VAERSA des de fa 28 anys. En aquest temps assegura que “han evolucionat les espècies, sobretot, hem anat ampliant les corresponents a ribera i a dunes”.

    Emilio Lagunajesús

Jara de Cartagena

Per la seua part, la botànica Inma Ferrando es dedica des de fa 20 anys a caracteritzar els lots de llavors, estudiar la seua anàlisi de viabilitat, la perillositat d'extinció i les espècies més vulnerables. Destaca que una de les més crítiques és la Jara de Cartagena, “alguna cosa que sabíem des de finals dels anys 90 i el pla de recuperació dels quals va començar a executar-se en 2015 amb la bona notícia que en 2021 podem dir que l'evolució és satisfactòria. Hem passat de tindre una planta (localitzada a La Pobla de Vallbona) a 1.120 individus en el medi natural, que estan sobrevivint i en les quals hem observat, per primera vegada des de 2016, reclutament (maduresa sexual, llavors i plàntula)”, celebra la tècnica de flora.

  JaraVivero

Teixeres mediterrànies

Com a responsable de l'encàrrec europeu Life per a la recuperació de les teixeres mediterrànies en la Comunitat Valenciana, Daniel Arizpe indica que “ens trobem en una primera fase de caracterització dels espais on treballarem”, en un projecte que es prolongarà per espai de cinc anys i que té com a repte principal, segons el propi tècnic, “restaurar 230 hectàrees, plantar al voltant de 30.000 plantes de 38 espècies que es produiran en aquest viver del CIEF i fer tractaments forestals”. Una espècie molt important per al manteniment de la biodiversitat dels boscos valencians.

 

 

L'empresa ja prepara tot un seguit de mesures per a incorporar les millores proposades

València, dimecres 22 de desembre de 2021. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha publicat l'informe definitiu de fiscalització de VAERSA corresponent a l'exercici 2020. Una vegada analitzat, des de la Direcció de VAERSA han considerat positives totes les recomanacions formulades en aquest informe i han comunicat que l'empresa ja prepara tota una sèrie de mesures per a incorporar-les al seu pla de treball.

Una d'elles és elaborar procediments de millora per al seguiment i reforç de la seguretat jurídica en els processos de contractació pública. En aquest sentit, VAERSA ja s'ha compromés a desenvolupar diverses instruccions per a poder implementar totes les millores proposades. De fet, ja s'han iniciat algunes d'elles com la de dotar de marc jurídic estable a les relacions entre l'empresa i els ajuntaments i consorcis als quals presta el servei públic de gestió de residus urbans.

Respecte a l'àmbit laboral, les principals objeccions i propostes de millora es dirigeixen a reduir la temporalitat i a la necessitat de disposar de mecanismes estables de provisió i consolidació dels llocs de treball, un aspecte en el qual també es definiran les instruccions pertinents i en la qual ja es treballa durant tot aquest exercici 2021.

Un dels punts no favorables que recull l'Informe de fiscalització és que la Sindicatura de Comptes considera que VAERSA no compleix amb la totalitat dels requisits establits per a ser considerada mig propi de l'administració per realitzar activitats de caràcter empresarial que superen el límit percentual permés per la normativa; no obstant això, aquesta apreciació no es considera correcta, ja que la totalitat de les activitats realitzades per VAERSA són essencials.

Malgrat aquesta última apreciació, la Direcció de VAERSA considera favorable l'informe atés que se seguiran totes les recomanacions expressades que, “sens dubte, serviran per a millorar l'empresa, la seua relació amb treballadors i institucions i l'eficiència del servei públic que presta en la seua condició de mig propi i servei tècnic de la Generalitat”.

VAERSA és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de serveis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent el desenvolupament de sistemes de gestió eficaces i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.

El nou reglament dota d'estabilitat i transparència l'estatus i les opcions de nova contractació de les persones que acaben contracte temporal per eventualitat, obra o servei

València, dilluns 20 de desembre de 2021. VAERSA Grup ha anunciat hui l'acord aconseguit amb UGT i CCOO per a la modificació del reglament de les borses d'ocupació que regeix l'activitat de les persones que accedeixen a contractes eventuals i a la seua continuïtat mitjançant unes normes transparents i ajustades al conveni actual vigent.

Les persones que en una nova crida superen el límit temporal per a deixar de considerar la relació laboral com a temporal, passaran a situació de 'No disponible temporal'. Aquesta situació es mantindrà només quant a contractes eventuals i per obra o servei. Durant el període de sis mesos que dura aquesta situació, i amb caràcter general quan se supere, mantindran la seua ordre de prelació en totes les bosses en les quals estiguen inscrits.

Segons el parer de la direcció de VAERSA Grup, “l'acord permet, d'una banda, aclarir la situació de les persones que treballen de manera estructural o sota contractes de continuïtat llarga” i, d'altra banda, el nou reglament facilita a l'empresa “informar amb molta antelació i amb adequació a les necessitats de cada lloc, a les persones amb contracte de duració determinada, que així accediran fàcilment a conéixer la seua situació en nom d’una relació laboral més estable amb l'empresa”.

Estabilitat, seguretat i transparencia

En aquest sentit, l'entitat valora també l'acord com la possibilitat que les borses d'ocupació des d'aquest moment “òbriguen les portes a una major estabilitat, seguretat i transparència en els terminis a complir per les persones que accedeixen a elles”.

VAERSA és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de serveis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent el desenvolupament de sistemes de gestió eficaces i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.

FOto acuerdotexto acuerdo

València, dimecres 17 de novembre de 2021. Vaersa informa:

 

VAERSA Grup convoca periòdicament borses de treball temporal, que atenen la legalitat vigent en matèria de contractació, amb l'objectiu de respondre amb eficàcia els encàrrecs que rep per part de les Administracions.

 

Aquestes borses de treball ofereixen contractacions temporals tot seguint l’ordre de la llista de persones millor classificades en relació amb la qualificació sol·licitada per a desenvolupar les funcions assignades a cadascuna d'elles.

 

El marc d'actuació temporal es refereix, en cada cas, a les circumstàncies per les quals es convoca la borsa; per exemple, la substitució temporal per baixa de la persona que realitza estructuralment el treball, la contractació de persones mentre arriba la convocatòria d'una oposició, el reforç de personal per a afrontar amb garanties els encàrrecs de servei públic que escomet VAERSA Grup o altres circumstàncies de necessitat conjuntural que així ho requerisquen.

 

Les persones que accedeixen a aquestes ocupacions mantenen íntegrament el seu lloc en el marc temporal acordat i en col·laboració amb el personal estructural de VAERSA Grup. Les persones coneixen sempre els mecanismes de contractació, la temporalitat dels encàrrecs i les condicions estipulades en les borses de treball quan accedeixen a elles. En finalitzar aquesta col·laboració, les persones treballadores retornen al seu lloc en les borses de treball i també es poden inscriure en les noves que es convoquen.

 

En VAERSA Grup respectem, des de la legalitat vigent en matèria de contractació, a les persones i el valor social del treball que exerceixen, en qualsevol de les modalitats, tant a les estructurals com a les encarregades de la realització d'encàrrecs temporals.

Con 34.811 visitantes, el de la Font Roja es el que más afluencia recibe por delante del de la Sierra de Mariola (25.565) y el del Montgó (15.584)

 

El servicio público prestado por VAERSA Grupo responde al encargo de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para la promoción, difusión, educación ambiental, mantenimiento y conservación

 

 

El departamento de Servicios y la dirección de VAERSA Grupo al Parque Natural de la Font Roja (Alcoi), asistió el pasado martes 9 de noviembre a una explicación a pie de campo de los trabajos que desarrollan las personas de la empresa pública en este enclave natural. Su labor responde al servicio público que brinda la empresa para la promoción, difusión, mantenimiento, educación y conservación de la Red de 22 Parques Naturales que realiza por encargo de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

        

 

Dentro del servicio público que desarrolla VAERSA Grupo en este y en el resto de los 22 enclaves naturales de la Comunitat Valenciana, están los programas específicos para la conservación del ecosistema, la gestión del uso público, la comunicación y divulgación de la marca Parcs Naturals, el de desarrollo socioeconómico, el programa de gestión participada o el de educación ambiental.

 

Educación ambiental

Precisamente, la empresa pública pone a disposición de la Conselleria 55 personas para realizar el encargo correspondiente a la educación ambiental, con 41 educadores, 7 guías, 3 técnicos de la marca y 4 personas en el equipo de gestión. En este capítulo, con 34.811 visitantes el de la Font Roja fue en 2020 el parque natural más visitado de la Comunitat Valenciana, seguido del de la Sierra de Mariola, con 25.565 y el del Mongó, con 15.584, según los datos facilitados hoy por VAERSA Grupo.

         

 

Además de la sensibilización, el equipo técnico de educadores como el que trabaja en la Font Roja, compuesto por un guía (Pep Cantó), otro de refuerzo (Clara Ferrer) y un educador ambiental (Jordi Acosta), realiza funciones de atención al visitante en el Centro de Interpretación de los parques, servicio de atención escolar con recorridos guiados, interpretación del patrimonio, comunicación y divulgación, el proyecto de regulación de accesos, propuestas de ubicación, diseño y redacción de señalización o la gestión participada de mejoras.

 

Mantenimiento y conservación

El otro encargo de la Conselleria a VAERSA Grupo se centra en las tareas de mantenimiento y conservación. Para las cuales, la empresa pública tiene asignadas a 147 personas, que componen 36 brigadas desplegadas por los 22 parques naturales junto a cinco personas del equipo de gestión, dos marineros y un patrón. En el de la Font Roja el servicio público lo brinda una brigada de cuatro personas (Antonio Santonja, Antonio Pérez, Juan Luís Parrés y David Aparisi).

 

Se encargan, entre otras tareas, de la conservación de hábitats, flora, fauna y patrimonio cultural, participación en los censos anuales, mantenimiento y mejora de equipamientos e infraestructuras, como la adecuación de los itinerarios de uso público, la colocación de la señalización del parque natural y tareas para la corrección de impactos derivados del uso público y para la seguridad del visitante.

 

Tecnología

Todas las brigadas de los 22 parques naturales trabajan coordinadas mediante una aplicación informática denominada ABENA, que permite disponer de datos en tiempo real sobre sus actuaciones, con el objetivo de ofrecer a la Conselleria un servicio optimizado para la toma de decisiones.

 

“Nos ha gustado mucho lo que hemos visto en la Font Roja y estamos muy agradecidos por la acogida que nos ha brindado el Parque Natural”, ha indicado el director general de VAERSA Grupo, Ferran García. También ha afirmado que “este es uno de los encargos de la Conselleria que más satisfacción reporta a una empresa pública como la nuestra, donde el valor social es nuestro principal indicador y por el que se percibe mejor el resto de retornos que implica, como el medioambiental, para conservar el entorno”.

 

El Parque Natural de la Font Roja está enclavado en la comarca de l’Alcoià, entre los términos municipales de Alcoi e Ibi, y representa un de los espacios naturales más bien conservados del territorio valenciano. Sus 2.298 hectáreas protegidas comprenden el alto de Sant Antoni, el carrascal de la Font Roja y la Teixereta. La cota de altura más elevada se ubica en el Menejador, a 1.356 metros a altitud.

         

 

Vaersa es la empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta todo tipo de servicios relacionados con la gestión medioambiental, incluyendo el desarrollo de sistemas de gestión eficaces y respetuosos con el medio ambiente, y nuevas tecnologías.

València, dimecres 20 d'octubre de 2021.

  • L'empresa pública potència la vegetació supervivent i selecciona els exemplars més forts a fi de garantir la preservació de les bandes de desbrossament i el seu correcte desenrotllament

  • L'entitat també executa el Pla de Sanitat Forestal i Senda Verda 2019-2023 la sanitat forestal en la muntanya pública i en les àrees recreatives d'Alacant, València i Castelló de les 11 demarcacions forestals de la Comunitat Valenciana

El director general de VAERSA Grup, Ferran García, ha acompanyat este matí a dos brigades encarregades de realitzar treballs de prevenció d'incendis forestals per encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en la reserva de caça de La Muela de Cortes, on han activat estos dies actuacions en una àrea 77 quilòmetres de massa forestal i àrees tallafocs per a reduir la càrrega de combustible, modificar l'estructura de la vegetació amb l'objectiu d'alterar les condicions que definixen el comportament del foc i millorar la capacitat d'extinció enfront de potencials episodis.

 

Precisament, VAERSA Grup ha creat tres noves brigades per a la prevenció d'incendis. En el cas concret de la demarcació visitada hui, els treballs van començar al setembre i es prolongaran fins al pròxim mes d'agost de 2022, amb una dotació pressupostària de 1,5M d'euros. Així mateix, en les zones afectades per focs recents, l'empresa pública realitza actuacions per a potenciar i afavorir les espècies supervivents i en les que s'ha regenerat la vegetació amb una densitat excessiva, on seleccionen els exemplars sans i eliminen alguns més pròxims per a afavorir el seu correcte desenrotllament.

 

Pla de Sanitat Forestal i Senda Verd

García també ha acompanyat a la Unitat de Gestió Forestal De per a conéixer de primera mà els treballs que desenrotlla l'entitat en matèria de sanitat forestal i de manteniment en una de les més de 200 instal·lacions recreatives de muntanya pública en què treballa per encàrrec de la Conselleria, com la del Cançó Pillet de Jarafuel (València), dins del Pla de Sanitat Forestal i Senda Verda 2019-2023.

 

L'empresa pública s'encarrega de la sanitat forestal en les 11 demarcacions forestals de la Comunitat Valenciana a llarg de tot l'any i del manteniment i conservació de les àrees recreatives de la muntanya pública.

 

En el cas de les àrees recreatives, l'objectiu passa pel manteniment d'este tipus d'instal·lacions i dels elements que les componen, com la vegetació, la faixa preventiva d'incendis entorn d'elles, les vies d'evacuació, les zones de jocs infantils i esportius, instal·lacions d'abastiment d'aigua potable, sanejament, drenatge, reg, mobiliari, murs, tancaments, escocells, edificacions i qualsevol altre tipus d'objecte o instal·lació existent dins de l'àmbit de l'àrea recreativa.

 

I, amb la sanitat forestal, les brigades fan tractaments contra processionària, lluita contra les plagues de perforador i col·loquen trampes contra agents nocius per a les masses forestals.

 

Valor social i retorn sostenible

Per al director general de Vaersa Grup, “els treballs de prevenció d'incendis, el sanejament forestal i el manteniment en instal·lacions recreatives són els encàrrecs de la Conselleria que més retorn mediambiental i afectiu reporten. Perquè cada incendi que contribuïm a previndre i cada instal·lació que mantenim en sincronia amb l'entorn, significa molt per als objectius que motiven la labor de la nostra empresa pública, basats en el valor social del que fem per a les persones que s'encarreguen d'executar els treballs, per a les persones beneficiàries i per a la sostenibilitat de l'entorn”.

 

Vaersa és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de servicis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent-hi el desenrotllament de sistemes de gestió eficaç i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.

L'empresa pública Valenciana d’*Aprofitament *Energètic de *Residus (*VAERSA), presenta en *Ecofira 2021 una proposta de sensibilització ambiental dirigida al visitant.

Així, l'estand amb el qual l'entitat arriba al certamen basa la seua idea principal en la conscienciació en temes com la prevenció en la generació de residus, el consum responsable, l'economia circular, la reutilització i el reciclatge. I ho fa d'una forma lúdica, didàctica, amb la qual a més de presentar la labor que realitza en el seu afany per aconseguir reduir al màxim el nombre d'envasos que acaben en l'abocador, la converteix en una experiència divertida per al visitant.


En aquest sentit, el director general de l'entitat, Ferran García, incideix en què “la segregació en origen es pot millorar i que per a això es necessita la col·laboració ciutadana”, i explica que des de “*VAERSA seguim la línia de sensibilització practicada durant els últims certàmens de *Ecofira amb un estand la finalitat principal del qual és la conscienciació en matèria de residus”.

*Residus al *Cub: una experiència lúdica per al visitant

Concretament, *VAERSA arriba a *Ecofira 2021 amb un estand que proposa un joc lúdic i participatiu en matèria de residus: *Residus al *Cub. Una dinàmica en la qual el visitant respondrà preguntes relacionades amb la gestió de residus i per les quals qui mostre major coneixement en la matèria tindrà l'oportunitat de participar en el sorteig d'un lot de productes locals i sostenibles amb el medi ambient, de la Marca *Parcs *Naturals de la Comunitat Valenciana.

  

El servei de prevenció propi de riscos laborals continua l'activitat formativa especialitzada. Durant la jornada d'ahir, al Centre d'Interpretació de la Serra Mariola, s'ha dut a terme formació específica per a l'ús de tractor amb eines. Amb aquesta formació es qualifica a dos peons de manteniment per a l'ús de l'equip, millorant així les actuacions de Vaersa als Parcs Naturals de la zona.

Vaersa va posar en marxa, el passat 13 de juny de 2019, una instal·lació fotovoltaica en règim d'autoconsum amb una potència instal·lada de 99,16 kWp sobre la coberta de la planta de classificació d'envasos lleugers de Picassent.

La instal·lació està formada per 296 plaques fotovoltaiques de 335 Wp cadascun. Està previst que genere 152.610 kWh/any, la qual cosa suposa un 12 % del consum de la planta i evitarà l'emissió de 52 t CO2, l'equivalent a plantar 5.189 arbres". Amb una vida útil de 25 anys.

 


Com ja sabeu, dissabte passat 24 de Novembre, es va realitzar la jornada de voluntariat corporatiu de Vaersa, al qual van assistir més de 100 voluntaris, la majoria treballadors de Vaersa i les seves famílies i l'associació Cazarettos, per participar en la inauguració del projecte de integració social Pugem amb tu !, posat en marxa per VAERSA-GVA

El projecte Pugem amb tu! va ser inaugurat per la Consellera d'Agricultura, Elena Cebrián. Aquest projecte pretén la millora de l'accessibilitat de persones amb diversitat funcional física al medi natural.

Per aconseguir aquest objectiu, Vaersa ha adquirit 2 cadires adaptades (CRAN_Cadira de Rodes adaptada a la Natura) a través de les accions de RSC de l'empresa, que s'han posat a disposició dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

Aquestes cadires estaran disponibles per préstecs a associacions, col·legis, ... etc a través de la pàgina web de Parcs Naturals. Us anirem informant.

En aquesta jornada de voluntariat, que va consistir en la realització d'una ruta senderista per pujar al Pic del Bartolo, es va viure il·lusió, solidaritat, companyerisme i unió. Les cares de tots els participants parlen per si soles ... Si us plau, mireu les fotos que s'adjunten ...

Moltes gràcies a tots els voluntaris i les seves famílies, a la Conselleria, a Cazarettos, per compartir les seves històries amb nosaltres i donar-nos una lliçó de vida i a tots els companys de Parcs Naturals que han fet possible que aquesta activitat hagi estat un èxit.

Una salutació i fins la propera!

Fa poc més d'un mes s'acabaven en Vaersa, entitat dependent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, els treballs d'elaboració del Pla d'Igualtat i amb motiu del dia contra la violència de gènere del passat diumenge 25 de novembre, l'empresa pública signaven el 'Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista' (https://www.sumatalpacte.com/) comprometent-nos a elaborar abans de final d'any una declaració de principis amb l'objectiu de mostrar el compromís, conjuntament assumit per la Direcció i la representació de les Treballadores i Treballadors de Vaersa, per a la prevenció i eliminació de l'assetjament per raó de sexe i l'assetjament sexual.

Tota l'organització pretén que aquesta fita siga un pas més, juntament amb el desenvolupament de les accions del pla d'igualtat, a l'adreça d'erradicar conductes masclistes i discriminatòries que pogueren produir-se en l'entitat, contribuint a la millora de la societat també en aquest àmbit, a més d'en els seus àmbits d'actuació en el medi ambient i el territori.

Vaersa consumix energia 100% d'origen renovable, contribuint significativament a la reducció de la petjada de carboni de l'organització

Les empreses subministradores d'energia 100% renovable durant 2018 són Gas Natural Comercializadora i Suministros Especiales Alginetenses, Coop. V, que subministren energia amb garanties d'origen renovable a les plantes de tractament de residus i a les instal·lacions i oficines que Vaersa té distribuïdes per la Comunitat Valenciana.


El plec de prescripcions tècniques d'ambdós contractes inclou una clàusula en què s'exigeix que l'energia subministrada siga 100% d'origen renovable. Des de 2015, que Vaersa va començar a contractar energia renovable, la petjada de carboni de Vaersa s'ha reduït en un 40%.

Esta mesura, contribuïx a la reducció de la petjada de carboni de Vaersa, ja que al ser 100% d'origen renovable, pot considerar-se que el seu factor d'emissió (en tones de CO2 equivalents) és nul. La reducció de la petjada de carboni es troba dins dels Objectius ambientals que Vaersa ha establit, dins dels sistemes de gestió mediambiental ISO 14001 /EMAS sota els que l´organització està certificada.